<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه نامه فساد کالا در سردخانه DOS

بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

بیمه نامه فساد کالا درسردخانه
(D.O.S)

. , , , , , ,

بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب 7 ارديبهشت ماه 1316، درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمهنامه و با رعايت شرايط، استثنائات و مقررات مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوطه، بيمهگر خسارت بیمه¬گذار را به شرح زير جبران مينمايد:
هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه¬گذار بابت آن حقبیمه بپردازد و بیمه¬گر حق¬بیمه را برای تمدید بیمه¬نامه بپذیرد، در صورتی که به علت هرگونه اتلاف یا آسیب¬ فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش¬بینی ماشین¬آلات مندرج در فهرست پیوست پرسشنامه این بیمه¬نامه یا هر علت دیگری که بطور مشخص مستثنی نشده باشد، کالای مندرج در جدول مشخصات بیمهنامه دچار فساد گردد، بیمه¬گر چنین خسارتی را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه¬ای پیش¬بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد، مگر آنکه سرمایه مورد بیمه مجدداً به رقم اول برگردانده شده باشد

. , , , , , ,
استثنائات
بیمه¬گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت:
1- فرانشیز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه که به عهده بیمه¬گذار می¬باشد.
2- خسارت وارد به کالای انبار شده در اتاق¬های سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصات، به واسطه انحراف از درجه تبرید توصیه شده، مگر این که فساد ناشی از آلودگی نشتی مبرد و یا یخ¬زدگی تصادفی کالا باشد و یا کالای تازه قبل از رسیدن به درجه تبرید توصیه شده خسارت ببیند. دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله بعد از پایان سردکنندگی که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی اتفاق نمی¬افتد.
3- خسارت وارد به کالای انبار شده ناشی از انقباض، عیوب یا امراض ذاتی، فساد طبیعی یا گندیدگی طبیعی.
4- خسارت ناشی از انبارکردن نامناسب، خسارت به مواد بسته¬بندی، کافی نبودن جریان هوا و نوسان درجه حرارت.
5- خسارت ناشی از تعمیر موقت ماشین¬آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین¬آلات ضمیمه چنانچه بدون اجازه بیمه¬گر انجام شده باشد.
6- جرائم تأخیر، خسارت عدم¬النفع و یا مسئولیت از هر قبیل.
7- اتلاف یا آسیب¬دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از:
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش¬های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی باسوءنیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام¬گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت قانوني یا عملي (de jure or de facto) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب) واكنشهاي هستهاي یا آلودگی ¬های ناشی از تشعشعات هسته¬ای و رادیواکتیو.
ج) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا کارکنان وي.
د) اتلاف یا آسیب به علت آتش¬سوزی، صاعقه مستقیم ، انفجار شیمیایی، سیستم اطفای حریق و تخریب¬های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیایی که از آنها سقوط کند. دزدی ساده، سرقت با شکست حرز، ریزش و آوار ساختمان، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست یا رانش زمین، بهمن، طوفان، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.
ﻫ) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
و) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه¬گر به استناد بند "7 الف" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب¬دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می¬باشد به عهده بیمه¬گذار است

. , , , , , ,
شرايط عمومي
1- مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد بیمه و اظهارنامه¬های ماهانه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
2- جدول مشخصات و پرسشنامه بیمه جزء لاينفك این بيمهنامه محسوب شده و اصطلاح "اين بيمهنامه" هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات، پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نیز خواهد بود.
هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه¬نامه دارای همان معنی خواهد بود.
3- بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه¬های معقول بیمه¬گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه¬های کارخانه سازنده را رعایت کند.
4- الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزیابی قرار دهند و بيمهگذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را برای ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بیمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود، مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
5- درصورت وقوع هر گونه حادثه¬ای كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد:
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتباً نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيبديدگي، كليه اقدام¬هايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
د) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ھ) در صورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام¬های انتظامی را مطلع نماید.
بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتلاف یا آسيبديدگي كه ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمهگر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابلاغ ميشود، ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييری، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
6- بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر کلیه اقداماتی را كه بیمه¬گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) لازم ميداند معمول دارد، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
7- هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه¬نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه¬نامه) موضوع به كارشناسي كه كتباً با توافق طرفين برگزيده ميشود، ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مذکور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتباً انتخاب خواهند كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر در مراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
8- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه¬گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا بطور اغراق¬آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه¬نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه¬گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه¬نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه¬گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند «7» این بیمه¬نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه¬گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه¬نامه منتفی خواهد شد.
9- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه¬نامه ، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه¬نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه¬گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
10- بیمه¬گذار می¬تواند این بیمه¬نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه¬گر حق¬بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه¬نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه¬گر نیز می¬تواند با اخطار یک هفته¬ای این بیمه¬نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه¬گر موظف است حق¬بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی¬باشد پس از کسر هزینه¬های کارشناسی و هرگونه تخفیف بلند مدت اعمال شده به بیمه¬گذار مسترد دارد.
11- تحت بیمه¬نامه¬ای به حساب ثالث، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه¬گذار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه¬گذار هرگونه خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه¬گذار را منتقل نماید، حتی اگر ذینفع بیمه¬نامه را در اختیار نداشته باشد. در صورت پرداخت خسارت، بیمه¬گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه¬گذار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
12- خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه¬گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه¬گذار می¬تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه¬گر و احراز مسئولیت وی تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه¬گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد، مدت¬های فوق به حال تعلیق در می¬آید.
بیمه¬گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:
الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه¬گذار نسبت به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه¬گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود

. , , , , , ,
شرایط خصوصی
این بیمه¬نامه فقط با رعایت موارد زیر کاربرد دارد:
1- ماشین¬آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین¬آلات منضم به پرسشنامه و پیشنهاد این بیمه¬نامه باشد.
2- ماشین¬آلات مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و یا به سیستم اعلام خطر خودکار در محلی که افراد حضور دائمی دارند متصل باشد.
3- کالا در محفظه¬های کنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد.
4- در هنگام اتلاف یا آسیب، کالا در محفظه¬های سردخانه انبار شده باشد.
5- بیمه¬گذار می¬بایست دفتر نشان دهنده موجودی روزانه را که در آن نوع، مقدار، ارزش کالای انبار شده، شروع و پایان انبارداری برای هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد، نگهداری نماید.
6- بیمه¬گذار در طول مدت انبارداری می¬بایست شرایط کالای انبار شده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز یک بار درجه حرارت تثبیت شده را از طریق دماسنج مستقل و تنظیم شده مورد بررسی قرار دهد

. , , , , , ,
مقررات
شرط 1- مبلغ بیمه شده:
به موجب این بیمه¬نامه مبلغ بیمه شده برابر با حداکثر قیمت تقریبی فروش قابل حصول کالای انبار شده در مدت اعتبار بیمه¬نامه می¬باشد. مبلغ مذکور باید توسط بیمه¬گذار در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاریخ شروع بیمه¬نامه به بیمه¬گر تسلیم شده باشد. بیمه¬گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه¬گر تسلیم نماید.
اظهارنامه ماهانه براساس قیمت فروش قابل حصول برای دریافت کالاها خواهد بود. رونوشت دفتر موجودی و اظهارنامه جزءلاینفک این بیمه¬نامه تلقی می¬گردد. مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداخت شده برای باقیمانده مدت بیمه¬نامه کاهش خواهد یافت مگر این که مبلغ مورد بیمه با پرداخت حق¬بیمه اضافی به صورت روزانه به حالت اولیه برگردانده شود.
این حق¬بیمه اضافی در تعدیل نهایی حق¬بیمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد.
شرط 2- حق¬بیمه:
حق¬بیمه اولیه پس از دریافت بیمه¬نامه و کلیه حق¬بیمه¬های تمدیدی نیز در آغاز مدت تمدید پرداخت خواهد شد. مالیات¬ها و سایر هزینه¬های مندرج در بیمه¬نامه و یا صورتحساب حق¬بیمه همراه با حق¬بیمه پرداخت خواهد شد. حق¬بیمه قابل پرداخت در شروع هر سال بیمه¬ای براساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد بیمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق¬بیمه موقت تلقی خواهد شد. مشروط بر آن که در پایان سال براساس رونوشت دفاتر و یا رونوشت اظهارنامه¬های ماهیانه موجودی کالایی که به بیمه¬گر تسلیم می¬شود، تعدیل گردد. هرگاه براساس اطلاعات ارائه شده در پایان هر سال بیمه¬ای حق¬بیمه موقت پرداخت شده زیاد منظور شده باشد حق¬بیمه تعدیل خواهد شد، مشروط بر این که کل حق¬بیمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق¬بیمه کامل که براساس مبلغ مورد بیمه مندرج درجدول مشخص شده است، کمتر نباشد. هرگونه اختلاف در محاسبه حق¬بیمه ناشی از عمل بیمه¬گذار با ارسال صورتحساب تعدیل شده حق¬بیمه از طرف بیمه¬گر، ظرف مدت یک ماه تسویه خواهد شد.
شرط 3- اساس پرداخت خسارت:
کلیه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و یا قیمت فروش قابل دریافت، هرکدام کمتر باشد تسویه خواهد شد. در زمان تعیین خسارت، بیمه¬گر کلیه شرایطی را که ممکن است در تعیین خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزینه¬های انبارداری کاسته شده بواسطه پایان دوره انبارداری، در نظر خواهد گرفت.
هرگاه پس از وقوع خسارت جزئی مشخص شود که مبلغ مندرج در آخرین اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغی است که می¬بایست اظهار می¬شد در این صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغی که میبایست اظهار می¬شد کاهش خواهد یافت (ماده ده قانون بیمه).
بیمه¬گران با اختیار تام از جانب بیمه¬گر این بیمه¬نامه را از طرف او امضاء میکنند.

بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

Search