<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه نامه شکست ماشین آلاتMB

  بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

, , , , , ,

بیمه نامه  شکست ماشین آلات
(M.B)

بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب 7 ارديبهشت ماه 1316، درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمهنامه و با رعايت شرايط، استثنائات و مقررات مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوطه، بيمهگر خسارت بیمه¬گذار را به شرح زير جبران مينمايد:
هرگاه درطول مدت بیمه مندرج در جدول، یا هر مدت پس از آن که بیمه¬گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه¬گر حق بیمه را برای تمدید بیمه¬نامه بپذیرد اقلام (یا هر قسمت مربوط به آن) مذکور در جدول مشخصات، مادامی که در محل¬های تعیین شده مستقر باشند دچار هرگونه اتلاف یا آسیب فیزیکی ناگهانی و پیش¬بینی نشده ناشی از عوامل زیر گردند:
نقایص مربوط به ریخته¬گری و مواد، طراحی غلط ، عیوب و نقایص مربوط به ساخت یا نصب ، اجرای نادرست کار، عدم مهارت، بی¬دقتی، کم شدن آب در دیگهای بخار، انفجار فیزیکی، از هم گسستگی به سبب نیروی گریز از مرکز، اتصال کوتاه یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد، به نحوی که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد، بیمه¬گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه¬ای پیش¬بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.
این بیمه¬نامه در مورد اقلام بیمه شده درصورتی کاربرد خواهد داشت که آزمایش در زمان کارکرد یا توقف دستگاه یا در زمان پیاده کردن دستگاه یا در حین انتقال درمحل تاسیسات یا نصب مجددبا موفقیت انجام¬شده¬باشد.

, , , , , ,

استثنائات
بيمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
1- فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه¬گذار است. اگر در یک حادثه بیش از یک قلم از اقلام مورد بیمه اتلاف یا آسیب دیده باشد، فقط بیشترین رقم فرانشیز بعهده بیمه¬گذار می¬باشد.
2- اتلاف یا آسیب وارد شده به ابزارهای مصرفي قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب¬ها، سیلندرهای کنده¬کاری شده، قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می¬شود، از قبیل جداره-های نسوز، چکش¬های ضربه¬ای، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه¬های متحرک، تایرهای لاستیکی، مواد به حرکت درآورنده از قبیل روغن¬ها، سوخت¬ها و کاتالیزورها.
3- اتلاف یا آسیب به علت آتش¬سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی (جز انفجار گاز در تنوره دیگ بخار)، سیستم اطفای حریق یا تخریب¬های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیائی که از آنها سقوط کند، دزدی، سرقت با شکست حرز یا تلاش برای آن، ریزش و آوار ساختمان¬ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، طوفان، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.
4- اتلاف یا آسیب¬دیدگی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد.
5- اتلاف یا آسیب¬دیدگی¬ معلول نقایص یا عیوبی که در زمان شروع بیمه¬نامه وجود داشته و بیمه¬گذار یا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه¬گر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد.
6- اتلاف یا آسیب¬دیدگی ناشی از عمل یا قصور عمدی بیمه¬گذار یا نمایندگان وی.
7- اتلاف یا آسیب¬دیدگی مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران، یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش¬های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا مرتبط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقيف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت قانوني يا عملي (de jure or de facto) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
8- هرگونه پیامد ناشی از واكنشهاي هستهاي، تشعشعات یا آلودگی¬های راديواكتيو.
9- اتلاف یا آسیب¬دیدگی که نتیجه مستقیم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگی و پارگی، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگ¬زدگی، جرمگرفتگی دیگ بخار).
10- خسارت غیرمستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت¬های اضافی برای جبران خسارت مادی مقرر در بیمه¬نامه.
11- هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
12- بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه¬گر به استناد بند "7" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب¬دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می¬باشد به عهده بیمه¬گذار است.

, , , , , ,

مقـررات
شرط 1 – مبلغ بيمه شده:
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بیمه شده معادل ارزش جایگزینی ماشین¬آلات مورد بیمه با ماشین¬آلات نو از همان نوع و از همان ظرفیت می¬باشد. بدین معنی که ارزش جایگزینی شامل کرایه، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه و هزینه نصب است.
اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می¬شود (ماده ده قانون بیمه).
شرط 2 – اساس جبران خسارت:
الف) در صورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه¬گر هزینه¬های ضروری به منظور بازگرداندن ماشین آسیب دیده به حالت اولیه به علاوه هزینه¬های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه¬هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه¬گذار انجام پذیرد، بیمه¬گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولی برای هزینه¬های بالاسری به بیمه¬گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه¬ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسر نمی¬شود لکن ارزش بازیافتی در محاسبه منظور می¬گردد. اگر هزینه تعمیرات فوق¬الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زیر خواهد بود.
ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه¬گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه¬های عادی حمل، هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه مشروط بر این که چنین هزینه¬هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد.
ضمناً بیمه¬گر هزینه¬های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزینه¬های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتباً مورد توافق قرار گرفته باشد.
هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی، تحت پوشش این بیمه¬نامه نمی¬باشد. هرگونه هزینه¬های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه¬گر خواهد بود که جزء هزینه¬های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه¬های تعمیر تجاوز نکند.
بیمه¬گر تنها زمانی هزینه¬ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاهها و یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه¬گر قرار گرفته باشد.

, , , , , ,

شرايـط عمومی
1- مسئوليت بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
2- جدول مشخصات جزء لاينفك این بيمهنامه محسوب ميشود و اصطلاح "اين بيمهنامه" هر بار که در این قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات نیز خواهد بود.
هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه¬نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه¬نامه دارای همان معنی خواهد بود.
3- بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه¬ خود كليه ¬اقدامات لازم را به عمل آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانه سازنده را رعايت ¬كند.
4- الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بيمه را مورد بازرسي و ارزیابی قرار دهند و بيمهگذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را برای ارزیابی خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بیمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و به هزينه خود كليه اقدامات احتياطي لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
5- درصورت وقوع هرگونه حادثه¬ای كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد:
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيبديدگي, كليه اقدام¬هاي منطقی را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه¬گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
بيمهگر در هيچ مورد در قبال اتلاف يا آسيبديدگي كه ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمهگر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابلاغ ميشود، ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييری، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
بیمه¬گر درقبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه¬نامه درصورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه¬گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند تعهدی نخواهد داشت.
6- بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر اقداماتی را كه بیمه¬گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) لازم ميداند معمول دارد، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بیمه¬گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
7- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه¬نامه) موضوع به كارشناسي كه كتباً با توافق طرفين برگزيده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتباً انتخاب خواهد كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر در مراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
8- بیمه¬گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:
الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه¬گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه¬گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.
9- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه¬گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا به طور اغراق¬آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه¬نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه¬گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه¬نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه¬گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه¬نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه¬گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه¬نامه منتفی خواهد شد.
10- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه، براي جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بيمهنامه ديگري نیز وجود داشته باشد، بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
11- بیمه¬گذار می¬تواند این بیمه¬نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه¬گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه¬نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه¬گر نیز می¬تواند با اخطار یک هفته¬ای این بیمه¬نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه¬گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی¬باشد، پس از کسر هزینه¬های کارشناسی به بیمه¬گذار مسترد دارد.
بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند

, , , , , ,

بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

Search