<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه نامه ریسک های تکمیل شده ساختمانی CECR

  بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

بیمه نامه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی
(C.E.C.R)

بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب 7 ارديبهشت ماه 1316، درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمهنامه و با رعايت شرايط، استثنائات و مقررات مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوطه، بيمهگر خسارت بیمه¬گذار را به شرح زير جبران مينمايد:
بدینوسیله بیمه¬گر با بیمه¬گذار موافقت می¬نماید هرگاه تمام یا بخشی از اقلام مذکور در جدول مشخصات به علل زیر با خسارت مادی غیر قابل پیش¬بینی و ناگهانی مواجه شود:
الف) آتش¬سوزی، رعد و برق، انفجار، برخورد وسیله نقلیه زمینی یا آبی.
ب) برخورد هواپیما و یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی و یا اشیایی که از آنها سقوط کند.
ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی.
د) طوفان (باد با سرعت بیش از 62 کیلومتر بر ساعت).
ھ) سیل یا طغیان آب، امواج دریا یا آب.
و) نشست، زمین لغزه، لغزش صخره و یا هرگونه حرکت دیگر زمین.
ز) برف، بهمن، یخزدگي، يخ شناور.
ح) خرابکاری غیر گروهی.
به نحوی که مستلزم تعمیر و یا تعویض قطعه یا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار مندرج در جدول مشخصات بیمه¬نامه یا تمدیدهای بعدی اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه¬گذار و قبول آن از سوی بیمه¬گر، بیمه¬گر متعهد است که اتلاف یا خسارت وارد به مورد بیمه را نقداً و یا به صورت جایگزینی، تعویض یا تعمیر قطعات به شرط آن که در هر حادثه یا مجموع حوادث از مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه¬نامه یا الحاقیهای منضم به آن تجاوز نکند، جبران نماید

. , , , , , ,
استثنائات
بيمهگر در موارد زیر زیان وارد به بیمه¬گذار را جبران نخواهد كرد:
1- فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه.
2- اتلاف یا آسیب¬دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از:
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش، اعتصاب كارگران يا تعطيلی كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران، جنبشهاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوءنيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت قانوني يا عملي (de jure or de facto)يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي يا آلودگيهاي ناشی از تشعشعات هسته¬ای و راديواكتيو.
ج) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا کارکنان وي.
د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جريان مراحل قانونی، تعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمهگر به اتکاء مقررات بند "الف" مذکور در بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه ميباشد به عهده بيمهگذار است.
3- اتلاف، آسیب¬دیدگی یا هزینه¬های ناشی از عیوب ذاتی، فرسودگی و پارگی، تخریب تدریجی، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده در اثر تغییرات درجه حرارت هوا.
4- اتلاف یا آسیب¬دیدگی ناشی از قصور بیمه¬گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه.
5- اتلاف یا آسیب¬دیدگی غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت.
6- اتلاف يا آسيب ديدگي ناشي از دزدي ساده يا سرقت با شكست حرز.

. , , , , , ,

شرايط عمومي
1- مسئوليت بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
2- جدول مشخصات جزء لاينفك بيمهنامه محسوب ميشود و اصطلاح "اين بيمهنامه" در هر کجای این قرارداد که به كار رود شامل جدول مشخصات نیز خواهد بود.
هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه¬نامه یا جدول مشخصات به معنای خاصی به کار برده شود، در سراسر بیمه¬نامه دارای همان معنی خواهد بود.
3- بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف و يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه احتیاط¬هاي لازم را به عمل آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانه سازنده را رعايت كند.
4- الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب، موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزیابی قرار دهند و بيمهگذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بیمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
5- درصورت وقوع هرگونه حادثه¬ای كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد:
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتباً نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيبديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
د) در صورتی كه اتلاف یا آسیب¬دیدگی معلول سرقت ساده و يا سرقت با شكست حرز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد. بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيبديدگي كه ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمهگر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابلاغ ميشود ميتواند نسبت به تعمير و يا تعويض اقدام كند، در ساير موارد بايد به نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييری، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد. هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه، خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
هیچگونه عاملی نمی¬تواند مانع از انجام هرگونه اقدام ضروری بیمه¬گذار در جهت فعال نگه ¬داشتن مورد بیمه گردد.
چنانچه موارد خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود، تامین بيمهگر نسبت به آن قطع می¬گردد.
6- بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر، اقداماتی را كه بیمه¬گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامات پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) لازم ميداند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بیمه¬گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
7- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه¬گذار غیر واقعی باشد و یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق¬آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه¬نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه¬گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه¬نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه¬گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف مدت شش ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (9) این بیمه¬نامه، ظرف مدت 3 ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه¬گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از بیمه¬نامه منتفی خواهد شد.
8- بیمه¬گذار می¬تواند این بیمه¬نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه¬گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه¬نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه¬گر نیز می¬تواند با اخطار یک هفته¬ای این بیمه¬نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه¬گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی¬باشد، پس از کسر هزینه¬های کارشناسی به بیمه¬گذار مسترد دارد.
9- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه¬نامه) موضوع به كارشناسي كه كتباً با توافق طرفين برگزيده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتباً انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر درمراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
10- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه، براي جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بيمهنامه ديگري نیز وجود داشته باشد، بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

. , , , , , ,

مقـررات
شرط 1 – مبلغ بيمه شده:
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نبایستی كمتر از ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرایه، حقوق و عوارض گمركي باشد.
بيمهگذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها یا قيمتها مبلغ مورد بیمه را افزايش يا كاهش دهد. این افزایش یا کاهش فقط زماني نافذ است که به وسیله بيمهگر در بيمهنامه ثبت شود.
اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می¬شود (ماده ده قانون بیمه).
شرط 2 – اساس پرداخت خسارت:
درصورت بروز اتلاف یا آسیب¬دیدگی، مبنای پرداخت خسارت تحت این بیمه¬نامه به شرح زیر می¬باشد:
الف) در صورتی که آسیب وارده قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیرات ضروری به منظور بازگرداندن اقلام خسارت دیده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی (به استثنای هزینه برداشت ضایعات).
ب) درصورت خسارت كلي:
ارزش جایگزینی اقلام مورد بیمه درصورتی که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
ارزش واقعی اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از كسر ارزش بازيافتي و هزینه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد.
در هر حال جبران آن مقدار از هزینه¬هایی که بیمه¬گذار می¬بایستی متحمل شود و تا اندازه¬ای که مشمول مبلغ مورد بیمه می¬باشد منوط به رعایت شرایط و مقررات مذکور در بیمه¬نامه است.
بیمه¬گر تنها زمانی هزینه¬ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه¬گر قرار گرفته باشد.
آسیب¬هایی که قابل تعمیر است، تعمیر خواهد شد. چنانچه هزینه¬های تعمیر آسیب¬دیدگی برابر یا بیش از ارزش اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط "ب" بالا پرداخت خواهد شد.
بیمه¬گر هزینه¬های برداشت ضایعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت این بیمه¬نامه براساس شرط (3) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه¬ای در جدول مشخصات برای آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد.
هرگونه هزینه تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه¬گر خواهد بود که جزء هزینه¬های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه¬های تعمیر تجاوز نکند.
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات و يا بهسازي تحت پوشش اين بيمهنامه نمی¬باشد.
شرط 3- گستره پوشش:
با در نظر گرفتن این که بیمه¬گذار حق بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف یا آسیب وارده جز آنچه که تحت پوشش این بیمه¬نامه می¬باشد، هزینه برداشت ضایعات و همچنین قسمت¬هایی که قابل استفاده نبوده و باید تخریب گردد را نیز در بر می¬گیرد. چنانچه بیمه¬گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازی یا تخریب گردد، هزینه¬های مربوط حداکثر تا حد غرامت تعیین شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود.
بیمه¬گران با اختیار تام از جانب بیمه¬گر این بیمه¬نامه را از طرف او امضاء میکنند.

. , , , , , ,

بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

Search