<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران CAR

  بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

, , , , , ,

بیمه تمام خطر پیمانکاران
(C.A.R)

بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب 7 ارديبهشت ماه 1316، درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمهنامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوطه، بيمهگر خسارت تمام کسانیکه انجام تمام یا قسمتی از موضوعات مورد بیمه را بعهده داشته و در این بیمهنامه بیمه-گذار محسوب میشوند به شرح زير جبران مينمايد:
استثنائات عمومي
بيمهگر اتلاف يا آسيب وارده و یا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه یکی از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد:
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش، اعتصاب كارگران يا تعطيلی كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصاب كارگران، جنبشهاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوءنيت كه با نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد. توطئه، توقيف، ضبط و مصادره، تخريب، يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي، تشعشعات اتمي يا آلودگيهاي راديواكتيو.
ج) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا نمايندگان وي.
د) توقف کار به طور کلی یا جزئی.
ﻫ) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
و) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمهگر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيبديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه¬نامه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه¬نامه ميباشد به عهده بيمه گذار است

, , , , , ,
مدت بيمه
مسئوليت بيمهگر حتی اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل عملیات، تخليه شد آغاز ميشود.
مسئولیت بیمه¬گر برای قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به آزمايش و يا بهره¬برداری رسیده است پایان یافته تلقی می¬شود.
اعتبار بیمه¬نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می¬شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه¬گر ممکن می¬باشد.
شرايط عمومي
1- مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد ،انجام داده باشد.
2- جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمهنامه جزء لاينفك بيمهنامه محسوب شده و اصطلاح "اين بيمهنامه" هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود، همه جاي بيمهنامه داراي همان معني خواهد بود.
3- بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه¬های معقول بیمه¬گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه¬های کارخانه سازنده را رعایت کند.
4- الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزیابی قرار دهند و بيمهگذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را برای ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تأمين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
5- درصورت وقوع هر گونه حادثه¬ای كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد:
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتباً نيز آن را مورد تأييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيبديدگي، كليه اقدام¬هايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
ت) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و در اختيار او بگذارد.
ث) در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتلاف یا آسيبديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمهگر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابلاغ ميشود، ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمهگر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
6- بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر اقدامهايي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) لازم ميداند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
7- در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه¬گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتباً انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر درمراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
8- اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توأم با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت تأیید ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمهنامه از طرف بيمهگذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمهگذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود، يا هرگاه بيمهگر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمهنامه منتفي خواهد شد.
9- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه براي جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه¬نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه¬گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
10- بیمه¬گر می¬تواند این بیمه¬نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه¬گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی¬باشد پس از کسر هزینه¬های کارشناسی و هرگونه تخفيف بلند مدت به بیمه¬گذار مسترد دارد

, , , , , , .
بخش يك – خسارت مادي
بيمهگر با بيمهگذار توافق ميكند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمهنامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحاً مستثني شده به طور ناگهاني دچار اتلاف یا خسارت فيزيكي غيرقابل پيشبيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد، بيمهگر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده، خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيشبيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
بيمهگر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمهنامه ميباشد به بيمهگذار پرداخت خواهد كرد، مشروط بر اين كه مبلغ جداگانهاي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ويژه بخش يك
بيمهگر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه، فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
ب) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار، عدم اجراي قرارداد یا از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط.
ت) هزینه¬های تعویض، تعمیر یا اصلاح کار بعلت مصالح معیوب و یا اجرای نادرست کار، اما این استثناء محدود به مصالح معیوب یا اجرای نادرست کار خواهد بود و شامل آسیب یا اتلاف به مواردی که به طور صحیح اجراء شده و در نتیجه حوادث ناشی از چنین مصالح معیوب یا اجرای نادرست کار خسارت دیده باشند، نخواهد شد.
ث) فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگ¬زدگی، خرابی بعلت عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی.
ج) شکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختلال در کار تاسیسات و ماشین¬آلات و تجهیزات کارگاه.
چ)اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده¬های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.
ح) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده¬ها، نقشه¬ها، صورتحسابها، فاکتورها، پولهای رایج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسکناس، اوراق بهادار و چکها.
خ) اتلاف یا خسارتهایی که در هنگام صورت¬برداری موجودی کشف می¬شود.
مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می¬شود

, , , , , ,
شرط 1 – مبالغ بيمه شده:
به موجب اين بيمهنامه مبالغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ زیر باشد:
در مورد بندهای 1 و 2 ارزش کامل عملیات ساختمانی و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح، دستمزدها، هزینه¬های حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحبکار تهیه شده است.
در مورد بند 4 ارزش تعویض ابزار، تجهیزات و لوازم ساختمانی یا نصب، (منظور هزینه تعویض اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و همان ظرفیت می¬باشد).
بيمهگذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتها، براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمهگر در بيمهنامه ملحوظ شود (بند 3).
اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه ميبايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمهگذار تحت اين بيمهنامه به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغي كه ميبايست بيمه میشد كاهش مييابد. اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه ها به طور جداگانه اعمال ميشود (ماده ده قانون بيمه)

. , , , , , ,
شرط 2 – اساس پرداخت خسارت:
با رعايت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمهنامه، خسارت به ترتيب زير جبران ميشود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير، هزينه تعميرات لازم براي اين كه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می¬شود.
ب) درصورت خسارت كلي، ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي. اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمهگذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمهگر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مؤيد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمهگر هزينه تعميرات موقت را نيز عهدهدار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي، جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات، اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمهنامه نیست

. , , , , , ,
شرط 3- گستره پوشش:
هزینه¬های اضافی برای اضافه¬کاری، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد.
بخش دو- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث
بيمهگر خسارتهايي را كه بيمهگذار به موجب قانون مسئول آن ميباشد .حداكثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود).
ب) اتلاف یا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثهاي در رابطه مستقيم با عمليات ساختمانی یا نصب اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه¬نامه و در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند، بيمهگر مبالغ زیر را نيز به بيمهگذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينهها و مخارج دادرسي كه بيمهگذار به خواهان پرداخته است.
ب) كليه هزينهها و مخارجي كه بيمهگذار با رضايت كتبي بیمه¬گر به عهده گرفته است.
مشروط بر اين كه تعهدات بيمهگر تحت اين بخش بيمهنامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
1- در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
2- خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تأخير در انجام كار، عدم اجراي قرارداد یا از دست دادن آن.
3- هزينههاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمهشده يا قابل بيمه شدن بوده است.
4- خسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خوردن یا جابه¬جا کردن یا تضعیف تکیه¬گاه و همچنین خسارتهای وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یا درنتیجه هریک از این حوادث وارد آمده باشد (مگر این که از طریق الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد)

. , , , , , ,
5- مسئوليتهاي ناشي از:
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان.
ب) زيان يا آسيب وارد به اموال متعلق يا در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگر مربوط به اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن در بخش يك بيمهنامه بیمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران مؤسسات و اشخاص مذکور.
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجادههاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمهگذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت و ميزان آن محرز باشد.
شرايط ويژهاي كه نسبت به بخش دو اعمال ميشود
1- هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمهگذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمهگر معتبر نخواهد بود، بيمهگر چنانچه بخواهد ميتواند دفاع از بيمهگذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمهگذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمهگذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
2- درصورت وقوع حادثه بیمه¬گر می¬تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلاً با اين عنوان پرداخت شده است) يا هر مبلغ نازلتري كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود، بپردازد و متعاقب چنين پرداختي بيمهگر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.
بیمه¬گران با اختیار تام از جانب بیمه¬گر این بیمه¬نامه را از طرف او امضاء میکنند

, , , , , ,

بیمه مهندسی اقساط, سفارش آنلاین بیمه مهندسی, کلوزهای بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, تاریخچه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران, بیمه مهندسی بیمه مرکزی

Search