<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت چیست؟ , قیمت بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت ساختمانی , تعریف بیمه مسئولیت , انواع بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان , بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان , بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان , بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران ها , بیمه نامه مسئولیت حرفه ای رستورانها , بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها , بیمه های مسئولیت , بیمه مسئولیت ایران , بیمه مسئولیت بیمه ایران , بیمه مسئولیت ساختمان , بیمه مسئولیت کارفرما , بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان , کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان , شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما , هزینه بیمه مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران , بیمه مسئولیت مدنی چیست , بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران , نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی , بیمه مسئولیت پزشکان چیست , تعریف بیمه مسئولیت پزشکان , شرایط بیمه مسئولیت پزشکان , هدف از بیمه مسئولیت پزشکان , خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان , چرا بیمه مسئولیت پزشکان , بهترین بیمه مسئولیت پزشکان , ارزانترین بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت پزشکان آنلاین , ویژگیهای بیمه مسئولیت پزشکان , محاسبه حق بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت پزشکان نظام پزشکی , بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان , هیئت مدیره ساختمان , بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر/هیات مدیره ساختمان

ماده 1- اساس بیمه نامه:
این بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و قانون مسئوليت مصدنی مصصوب 1339 ، قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ، سایر قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد کتبی بيمه گذار (که جزء لینفک بيمه نامه می باشد) تنظيم گردیده و مورد توافق طرفين می باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه یا قبل از آن کتبا به بيمه گذار اعلم گردیده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمی شود.

ماده 2-تعاریف و اصطلاحات:
اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
-1/2 بيمه گر : موسسه بيمه ای است که دارای پروانه فعاليت از بيمه مرکزی جمهوری اسلمی ایران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در این رشته است.
-2/2 بيمه گذار: هر شخص حاقيقی یا حاقوقی که قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد و متعهد به پرداخت حاق بيمه می باشد.
-3/2 اشخاص ثالث :هر شخص حاقيقی یا حاقوقی به غير از شخص بيمه گذار وکارکنان تحت امر وی ، در حاکم شخص ثالث تلقی می گردد.
-4/2 حق بيمه : وجهی که بيمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بيمه نامه می پردازد.
-5/2 حاادثه موضوع بيمه : رویدادی است که به مناسبت موضوع بيمه ودر مدت اعتبار بيمه نامه وفق شرح وظایف تعيين شده برای بيمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی به ساکنين و اشخاص ثالث گردد و بيمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
تبصره: حاوادثی که دارای یک منشاء یا علت اصلی واحاد باشند در مجموع در حاکم یک حادثه تلقی می گردد.
-6/2 مدت بيمه نامه : شروع و انقضای مدت بيمه نامه به ترتيبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بيمه نامه مشخص می گردد.
-7/2 محدوده مکانی موضوع بيمه : محدوده ای است که تعيين حادود آن در شرایط خصوصی بيمه نامه مشخص می گردد.
-8/2 نقص عضو: قطع، تغيير شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بصدن کصه ناشصی از حاادثه موضوع بيمه بوده و وضعيت دائم و قطعی داشته باشد.
-9/2 غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بيمه گر متعهد می گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت افراد ناشی از وقوع حاادثه مشمول بيمه طبق شرایط این بيمه نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
-10/2 هزینه های پزشکی : هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بيمه نامه ، بيمه شده مستقيم ا در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد.
11/2 ذینفع: هر شخص حاقيقی و حاقوقی مذکور در بيمه نامه که در تمام یا قسمتی از موضوع بيمه نفع داشته باشد.
-12/2 خسارت های مالی: زیان های مستقيمی که در اثرحاوادث مشمول بيمه به اموال ساکنين و اشخاص ثالث وارد آید.

ماده 3- موضوع بیمه نامه :
عبارت است از بيمه مسئوليت مدنی بيمه گذار در قبال ساکنين، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان، بدین معنی که چنانچه در نتيجه قصور و سهل انگاری بيمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنين، اشخاص ثالث و مشاعات که منشا آنها ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید، بيمه گر پس از احاراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم طبق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حادود تعهدات مندرج در شرایط بيمه نامه اقدام می نماید.

ماده 4- وظایف و تعهدات بیمه گذار :
-1/4 رعایت اصل حاسن نيت : بيمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بيمه گر همه اطلعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وی قراردهد. اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش های بيمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و با به عمد بر خلف واقع اظهاری بنماید بيمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلف واقعی اظهارشده است هيچگونه تاثيری در وقوع حادثه نداشته باشد . به علوه نه فقط وجوه پرداختی بيمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بيمه گر می تواند اقساط حاق بيمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است از بيمه گذار مطالبه نماید.

شماره بيمه نامه: -
-2/4 تشدید خطر: هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتی در کيفيت و وضعيت کار موضوع بيمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغييری در محدوده مکانی در موضوع بيمه و یا کارکنان به وجو آید ، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود ، بيمه گذار موظف است بلفاصله موضوع را به اطلع بيمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه باید مراتب را ظرف 10 روز از تاریخ اطلع خود رسم ا به بيمه گر اعلم کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر می تواند حاق بيمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار بيمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حاادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است ، بيمه گر می تواند خسارت را ب صصه نسبت حاق بيمه تعيين شده به حاق بيمه متناسب با خطر مشدد ، پرداخت نماید.
-3/4 بيمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حاادثه موضوع این بيمه نامه وهمچنين هرنوع ادعا و یا مطالبه عليه خود را که به این بيمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه ویا اقامه دعوی درمراجع قضایی باشد ، بدون فوت وقت دراولين زمان ممکن وحداکثر ظرف مدت پنصصج روز ( به استثنای تعطيلت رسمی) از تاریخ اطلع خود از وقوع آن ، بصورت کتبی به اطلع بيمه گر برساند ونيز مکلف اسصصت متعاقبا کيفيات مطالبه ویا دعوی ؛ نام و نشانی مطالبه کننده ویا اقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است ، مشخصات زیاندیده ؛ نام ونشانی شهود احاتمالی ، مبلغ مورد ادعا وهرگونه اطلاعات ، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکی راکه در این باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات ورسيدگی ودفاع کمک نماید در غير اینصورت بيمه گر مسئول نخواهد بود و مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که به واسطه حاوادثی که خارج از اختيارات او بوده است، اطلع به بيمه گر در مدت مقرر برای او (بيمه گذار) مقدور نبوده است.
-4/4 بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به دعوی مرتبط با موضوع این بيمه نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد ، بی درنگ وحاداکثر ظرف مصدت 24 ساعت جهت بيمه گر ارسال دارد ودر صورت تاخير ، مسئول جبران ضرر و زیانهایی خواهد بود که از این طریق به بيمه گر وارد می شود .
-5/4 بيمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حاادثه وانجام امور کارشناسی همکاری لزم را با بيمه گر به عمل آورد.
-6/4 قبول هرگونه مسئوليت وسازش درمورد خسارتهای مالی وبدنی از طرف بيمه گذار بدون موافقت کتبی بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگيری از تشدید خطر وبه مصلحت بيمه گر باشد.در غير این صورت بيمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بيمه گذار مطالبه نماید.
-7/4 اصل جانشينی: حاق سازش وحاق تعقيب دعوی تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع ومراحال قضایی بابيمه گر است و بيمه گذار به موجب این بيمه نامه ، بيمه گر راوکيل با حاق توکيل غير ولو کرار ا می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کليه اختيارات دادرسی تا ميزان تعهد این بيمه نامه تعقيب نماید و در طول مدت جریان دعوی ، نباید اقدامی به عمل آورد که به حاق بيمه گر در تعقيب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بيمه نامه بيمه گذار حاق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
-8/4 نحوه پرداخت حاق بيمه : بيمه نامه با تقاضای بيمه گذار و قبول بيمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بيمه ای و اجرای تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حاق بيمه به ترتيبی است که در بيمه نامه پيش بينی شده است ، چنانچه پرداخت حاق بيمه به صورت قسطی باشد و بيمه گذار هریک از اقساط موعد رسيده را به هصر دليل پرداخت نکند بيمه گر می تواند بيمه نامه را با رعایت ماده 9فسخ نماید چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نکرده باشد ،
خسارت به نسبت حاق بيمه پرداخت شده به حاق بيمه ای که تا زمان وقوع حاادثه باید پرداخت می شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بيمه نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.
-9/4 چنانچه بيمه گذار به تشخيص مراجع ذیصلح سهو ا وظایف مندرج در این بيمه نامه را انجام نداده وب صصاعث افزایش تعهد بيمه گر و یا مانع تشخيص علت یا ماهيت حاادثه شود بيمه گر ميتواند به نسبت به تاثير قصور بيمه گذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بکاهد حاکم این ماده نافی حاقوق زیاندیده نخواهد بود.
-10/4 این بيمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بيمه گذار مندرج در پبشنهاد بيمه تنظيم گردیده و هرگونه تغييری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقی با موافقت هایی که بين طرفين به عمل آمده مطابقت نکند ، بيمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغيير ویا تصحيح الحاقی راکتب ا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.
-11/4 نشانی و اقامتگاه قانونی: نشانی و اقامتگاه قانونی بيمه گذار همان است که در فرم پيشنهاد و متصصن بيمه نامه درج گردیده است ، بيمه گذار موظف است تغيير نشانی و اقامتگاه قانونی خود را بصورت کتبی به اطلاع بيمه گر برساند در صورت تغيير نشانی و اقامتگاه بيمه گذار و عدم اعلم آن به بيمه گر نشانی و اقامتگاه قبلی بيمه گذار معتبر شناخته می شود.
ماده 5- وظایف وتعهدات بیمه گر :
-1/5 حدود تعهدات بيمه گر در جبران خسارت مالی وبدنی ناشی از مسئوليت بيمه گذار مطابق تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بيمه نامه خواهد بود.

بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت چیست؟ , قیمت بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت ساختمانی , تعریف بیمه مسئولیت , انواع بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان , بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان , بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان , بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران ها , بیمه نامه مسئولیت حرفه ای رستورانها , بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها , بیمه های مسئولیت , بیمه مسئولیت ایران , بیمه مسئولیت بیمه ایران , بیمه مسئولیت ساختمان , بیمه مسئولیت کارفرما , بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان , کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان , شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما , هزینه بیمه مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران , بیمه مسئولیت مدنی چیست , بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران , نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی , بیمه مسئولیت پزشکان چیست , تعریف بیمه مسئولیت پزشکان , شرایط بیمه مسئولیت پزشکان , هدف از بیمه مسئولیت پزشکان , خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان , چرا بیمه مسئولیت پزشکان , بهترین بیمه مسئولیت پزشکان , ارزانترین بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت پزشکان آنلاین , ویژگیهای بیمه مسئولیت پزشکان , محاسبه حق بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت پزشکان نظام پزشکی , بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان , هیئت مدیره ساختمان , بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

 

شماره بيمه نامه: -
-2/5 منظور از جبران خسارت بدنی مذکور درجدول مشخصات بيمه نامه شامل جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی موضوع این قرارداد می باشد.
-3/5 در صورت وقوع حاادثه ناشی از مسئوليت بيمه گذار، بيمه گر متعهد به جبران خسارت براساس تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بيمه نامه، برآورد کارشناس خود و مدارك خسارت، و مضاف بر آن در خسارت جانی با رعایت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع دیه رایج در قانون دیات اقدام نماید.
-4/5 پس از احاراز مسئوليت بيمه گذار وقبل از صدور رای مراجع قضایی ، در صورت توافق بيمه گر و بيمه گذار به پرداخت خسارت ، درصدهای نقض عضو بدن با نظر پزشک معتمد بيمه گر تعيين می گردد . درصورتيکه بيمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بيمه گر معترض باشد، موضوع در کميسيونی متشکل از پزشک منتخب بيمه گر و پزشک منتخب بيمه گذار ویک نفر پزشک به انتخاب پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کميسيون مزبور برای طرفين در موارد اعتراض لزم التباع خواهد بود .
-5/5 جمع مبالغ پرداختی در هر حاادثه ، بابت هزینه های پزشکی وغرامت فوت ونقص عضو به هر یک از زیاندیدگان موضوع این بيمه نامه نمی تواند از حاداکثر تعهد بيمه گر ، به ميزان مندرج در شرایط خصوصی بيمه نامه تجاوز نماید.
تبصره – در صورت فوت هر نفر ، کليه وراث و ذوی الحقوق وی جمع درحاکم زیاندیده تلقی می شوند.
-6/5 رسيدگی به خسارت: در مواردی که پرداخت خسارت مشروط به ارائه رای دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شده رای ابلغی با مدارك لزم برای دریافت خسارت به بيمه گر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمایند.
بيمه گر مکلف است به محض وصول درخواست آن را ثبت و اطلعات لزم را مشتمل بر نام متقاضی ، تاریخ تسليم و شماره ثبت ، نقصان یا کامل بودن مدارك را بررسی کند. چنانچه مدارك در زمان نقاضا کامل باشد بيمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید، و چنانچه مدارك تسليمی ناقص باشد ، مراتب را بررسی و به صورت کتبی به متقاضی اعلم تا نسبت به رفع نقص حاداکثر ظرف یک هفته اقدام کند و عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخير در تکميل مدارك موجب افزایش تعهدات بيمه گر نخواهد بود .
-7/5 بيمه مضاعف: در صورتيکه مسئوليت های موضوع این بيمه نامه به موجب بيمه نامه های دیگری مورد تامين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب تعهدات خود در این بيمه نامه به مجموع تعهدات بيمه گران در همه بيمه نامه ها خواهد بود و درصورتی که بيمه گر بر مبنای این بيمه نامه موظف به ایفاد تعهدات خود گردد ، می توان بصصرای بازیافت سهم خود به سایر بيمه گران مراجعه نماید.
-8/5 در صورتيکه زیاندیده از خدمات سازمان تامين اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بيمه گر در جبران هزینه پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شد، توسط سازمان مذکور تا ميزان خسارت قابل پرداخت در این بيمه نامه.

ماده 6- بيمه گر می تواند با پرداخت حاداکثر مبلغی که طبق این بيمه نامه برای هر حاادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قابل پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تاميزان حاداکثر تعهد ، اقدامات خود را در هر یک از مراحال قضایی متوقف واز خود سلب مسئوليت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حاقوقی واقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار واز ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بيمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئوليتی نخواهد داشت.

ماده 7- خسارت موضوع این بيمه نامه با اطلع بيمه گذار مستقيم ا از طرف بيمه گر به شخص زیاندیده ویا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد وبه محض پرداخت خسارت ، بيمه گر در مقابل بيمه گذار وشخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.

ماده 8- در صورتيکه قبل از صدور رای توسط مراجع قضایی و یا ذیصلح ، بيمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعيين شده توسط مراجع مذکور کسر و مابه التفاوت آن ، حداکثر به ميزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت می گردد.

ماده 9- فسخ وابطلن بیمه نامه :
این بيمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی 20 روزه از طرف بيمه گر یا بيمه گذار در موارد زیر فسخ شود:

از طرف بيمه گر :
-1/9 درصورت عدم پرداخت حاق بيمه وحاق بيمه اضافی در سررسيد های معين .
-2/9 درصورت تشدید خطر وعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حاق بيمه اضافی مربوط .
-3/9 در صورت کتمان یااظهارخلف واقع بيمه گذار به طور غير عمد درباره وضعيت خطر و احاراز این امر قبل از وقوع حادثه .
-4/9 بعد از پرداخت هر خسارت که بيمه گر ملزم به پرداخت آن باشد .
-5/9 فوت بيمه گذار و عدم انجام و وظایف بيمه گذار توسط ورثه یا منتقل اليه.

از طرف بيمه گذار: در صورتی که کيفيت تشدیدخطر کاهش یافته ویا ازبين رفته وبيمه گر به تخفيف حاق بيمه راضی نشود.

شماره بيمه نامه: -
تبصره : در صورت فسخ از طرف بيمه گر ، باید حاق بيمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود(به استثنای موارد مندرج در قانون بيمه نامه) و در صورت فسخ بيمه نامه و از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتی براساس تعرفه بيمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
-6/9 متوقف شدن فعاليت بيمه گر به هر دليل .
-7/9 عدم تمایل بيمه گذار به ادامه پوشش.

ماده 10 -فرانشیز:
فرانشيز درصدی از خسارت مالی قابل پرداخت می باشد که جبران آن براساس شرایط خصوصی بيمه نامه برعهصصده بيمه گذار خواهد بود وميزان آن در شرایط خصوصی بيمه نامه درج می گردد.

ماده 11 - استثنائات:
خسارت های معلول عوامل زیر، ولو این که بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
- خسارت ناشی از عمد وتقلب بيمه گذار .
- خسارت ناشی از انفجار هسته ای وتشعشات رادیواکتيو.
- خسارت ناشی از جنگ و انقلب وشورش واعتصاب و عوامل دیگری از این قبيل.
- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختيار بيمه گذار می باشد از قبيل حاوادث و بلیای طبيعی (سيل، زلزله، رانش زمين) مگر آنکه مسئوليت بيمه گذار در مراجع قضایی دربروز حاادثه محرز گردد.
- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی .
- کليه حاوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلح بيمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
- خسارت ناشی از حاوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بيمه.
- خسارت وارده به وسایل نقليه موتوری بر اثر برخورد ، تصادف ، تصادم ، سرقت کلی، جزئی و خط کشی بر روی بدنه.
- خسارت وارده ناشی از مسئوليت غير از بيمه گذار (پيمانکار).
- هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیين نامه مسئوليت قانون تملک آپارتمانها باشد.
- خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بيمه گذار در مراکز تجاری و اداری.

ماده 12 - چگونگی رفع اختلفات : هرگونه اختلف ناشی از تفسير و یا اجرای این بيمه نامه در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی الطرفين ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و برای طرفين لزم التباع است. در صورتی که طرفين در مورد انتخاب داور مرضی الطرفين به توافق نرسند موضوع به هيأت داوری ارجاع و به ترتيب زیر عمل خواهد شد:
-1 هریک از طرفيت یک نفر داور اختصاصی تعيين و به طرف دیگر معرفی می نماید.
-2 داوران اختصاصی قبل از بحث درباه موضوع مورد اختلف به اتفاق ، داور دیگری را به عنصوان سرداور انتخصاب خواهند نمود.
-3 رای هيأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفين لزم التباع خواهد بود
-4 در صورتی که هریک از طرفين تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل داور اخصاصی خود را تعيين نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعيين سرداور ، به توافق نرسد هریک از طرفين می توانند حاسب مورد از دادگاه ذیصلح درخواست تعيين داور یا سرداور بنماید.

ماده 13 - مرور زمان : مرور زمان دعاوی ناشی از این بيمه نامه دوسال است که از تاریخ انقضاء بيمه نامه منشاء دعوی شروع می شود و خساراتی که پس از دوسال از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلم گردد از شمول تعهدات بيمه نامه خارج است.

ماده 14 - موارد پيش بينی نشده : درمورادی که در این بيمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بيمه ، عرف بيمه و سایر قوانين جاری کشور عمل خواهد شد

معرفی طرح های نوين: بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث در صورت تحقق خطرات ذیل تحت پوشش قرار می گیرد:
آسانسور
استخر و سونا
پارکینگ ساختمان
آتش سوزی مشاعات
کارکنان (نظافتچی،سرایدار)
سقوط اشیائ در محوطه ساختمان و اطراف آن
ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب، نشت و ریزش چاه


دانلود فایل پی دی اف PDF بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان

دانلود

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Search