<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت چیست؟ , قیمت بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت ساختمانی , تعریف بیمه مسئولیت , انواع بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان , بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

شرايط عمومي بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فصل اول- كليات
ماده ۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتبا به بيمه گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:
۱ بيمهگر: مؤسسه بيمه اي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات - بيمه در اين رشته است.
گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه ¬ گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه
۲ حق بيمه: وجهي كه بيمه - پردازد. ¬ نامه مي ¬ تحت پوشش بيمه
۳ بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمهگر منعقد ميكند و متعهد به پرداخت حق بيمه ميباشد. -
۴كاركنان: افرادي كه در ازاي انجام كار موضوع بيمه از بيمهگذار حقالعمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و يا ساير مزايا - دريافت مينمايند و يا مشخصات آنها در شرايط خصوصي بيمهنامه درج شده است.
تبصره- در صورتيكه بيمهگذار شخص حقوقي باشد، اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت نيز ميتوانند جزء كاركنان تحت پوشش بيمه نامه باشند.
۵ زيانديده/گان: كاركناني كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمي، نقصعضو (كلي يا جزئي) و يا فوت گرديدهاند. -
۶كار موضوع بيمه: هر نوع وظيفه شغلي كه بر حسب ارجاع كارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند. -
۷ حادثه موضوع بيمه: رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمهنامه اتفاق افتد و - منجر به صدمه جسمي، نقصعضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمهگذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.
تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق ميافتد، حادثه موضوع بيمه تلقي ميگردد.
۸ محدوده مكاني موضوع بيمه: محدوده اي است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكنند و و - از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص ميگردد.
۹ نقص عضو: قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه موضوع بيمه بوده - و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.
۱۰ غرامت فوت و نقص عضو: وجهي است كه بيمهگر متعهد ميگردد در صورت بروز صدمات جسمي يا فوت كاركنان ناشي از -
وقوع حادثه مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمهنامه به زيانديده يا ذينفع بپردازد.

 

شرایط عمومی بیمه نامه

 

۱۱ موضوع بيمه: عبارت است از مسئوليت مدني حرفهاي بيمهگذار در قبال پرداخت هزينههاي پزشكي و غرامت صدمه - جسمي، نقصعضو و فوت كاركنان بيمهگذار ناشي از حادثه موضوع بيمه.
ماده ۳- مدت بيمهنامه: شروع و انقضاي مدت بيمهنامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه نامه مشخص ميگردد.

فصل دوم- وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده ۴- بيمهگذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمهگر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمهگذار در پاسخ به پرسشهاي بيمهگر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد بر خلاف واقع اظهاري بنمايد بيمهنامه باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه
تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختي بيمهگذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمهگر ميتواند اقساط حقبيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمهگذار مطالبه نمايد.
ماده ۵- هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در محدوده مكاني موضوع بيمه و يا كاركنان به وجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود بيمهگذار موظف است
لافاصله موضوع را به اطلاع بيمهگر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع
خسارت، بيمهگر ميتواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمهگذار بيمهنامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمهگر ميتواند خسارت را به نسبت حقبيمه تعيينشده به حقبيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.
ماده ۶- بيمهگذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني را رعايت نمايد و اقدامات لازم و متعارف را براي جلوگيري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
ماده ۷- بيمهگذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمهنامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به اين بيمهنامه مربوط ميشود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:
۱ حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمهگر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي - مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمهگر برساند.
۲ خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامهكننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا - شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط
به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمهگر تسليم و بيمهگر را در
تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
۳ براي بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمهگر به عمل آورد. -

 

شرایط عمومی بیمه نامه

 

ماده ۸- بيمه گر قائم مقام بيمهگذار با حق واگذاري به غير، در دعاوي مربوط به اين بيمه نامه محسوب ميشود كه بتواند پروندههاي مربوط را در مراجع قضايي تا ميزان تعهد اين بيمهنامه تعقيب نمايد. بيمهگذار در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حقوق بيمهگر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمهنامه بيمهگذار حق هر گونه اقدامي خواهد داشت.
ماده ۹- چنانچه بيمهگذار به تشخيص مراجع ذيصلاح سهوا وظايف مندرج در اين بيمه نامه را انجام ندهد و باعث افزايش تعهد بيمه گر و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه شود بيمهگر ميتواند به نسبت تأثير قصور بيمهگذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حكم اين ماده نافي حقوق زيانديده نخواهد بود.
ماده ۱۰ - بيمهگذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمهگر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرين تعداد اظهارشده كاركنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمهگر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعي كاهش مييابد. در اينصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بيمهگذار خواهد بود.
ماده ۱۱ - بيمهنامه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمهگر صادر ميشود ولي شروع پوشش بيمه اي و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حقبيمه به ترتيبي است كه در بيمهنامه پيشبيني شده است. چنانچه پرداخت حقبيمه به صورت قسطي
باشد و بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند بيمهگر ميتواند بيمه نامه را با رعايت ماده ۲۳ اين آيين نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمهگر بيمهنامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حقبيمه
پرداخت شده به حقبيمهاي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت ميشد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.
ماده ۱۲ - نشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمهنامه درج گرديده است. بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه
قبلي بيمه گذار معتبر شناخته ميشود.
ماده ۱۳ - هرگاه مفاد بيمهنامه و اوراق الحاقي با موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بيمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمهنامه يا الحاقيه بطور كتبي تقاضاي اصلاح نمايد وگرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.

فصل سوم- وظايف و تعهدات بيمهگر
ماده ۱۴ - پوششهاي اصلي: موارد زير با صدور بيمهنامه در تعهد بيمهگر خواهد بود:
۱ غرامت فوت، صدمه جسمي و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان - مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه.
۲ هزينههاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تاييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط - خصوصي بيمهنامه.

بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت چیست؟ , قیمت بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت ساختمانی , تعریف بیمه مسئولیت , انواع بیمه مسئولیت , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان , بیمه مسئولیت پزشکان , بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران

شرایط عمومی بیمه نامه
تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمي يا نقص عضو با توافق بيمهگر و بيمهگذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه گذار در مراجع قضائي تعيين ميشود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه ميشود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۵ - پوششهاي اضافي: پوشش هاي اضافي با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر با اخذ حق بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمهنامه ميتواند تحت پوشش قرار گيرد.
ماده ۱۶ - درمواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد زيان ديده يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم براي دريافت خسارت به بيمهگر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمايند. بيمهگر مكلف است
به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحويل رسيدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان يا كامل بودن مدارك را درحضور متقاضي بررسي كند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا كامل باشد بيمهگر موظف است
حداكثر ظرف سي ( ۳۰ ) روز از تاريخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارك تسليمي ناقص باشد، مراتب را حضورا و به صورت كتبي به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع نقص حداكثر ظرف يك هفته اقدام كند.
تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذكور ظرف مهلت مقرر ويا تاخير در تكميل مدارك موجب افزايش تعهدات بيمهگر نخواهد بود. ماده ۱۷ - بيمهگر خسارت موضوع اين بيمهنامه را با اطلاع بيمهگذار به زيانديده يا ذينفع بيمهنامه پرداخت خواهد كرد و به
محض پرداخت خسارت، در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه ميگردد. ساير هزينه هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمهگذار يا زيانديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمهگر در پرداخت خسارت تأخير كند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمهگر خواهد بود.
ماده ۱۸ - در صورتي كه مسئوليت بيمهگذار همزمان تحت پوشش ساير بيمهگران باشد بيمهگر موظف است بر مبناي اين بيمه نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس ميتواند براي بازيافت سهم ساير بيمهگران به آنها مراجعه نمايد.
ماده ۱۹ - در مواردي كه مسئوليت بيمهگذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمهگر محرز باشد ميتواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذيصلاح، در صورت توافق با بيمهگذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا غرامت مربوط
را پرداخت كند. در اين صورت بيمهگر در برابر هر گونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت.
ماده ۲۰ - در صورت صدور راي قطعي مبني بر مسئوليت كارفرما، مؤسسه بيمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود.

فصل چهارم- خسارتهاي خارج از تعهد بيمهگر
ماده ۲۱ - خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر: خسارتهاي زيرتحت پوشش اين بيمهنامه نيست مگر آنكه در بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
۱ كليه امراضي كه شخص در اثر فعاليت عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگردر مواردي كه بنا به راي مراجع -
ذيصلاح بيمهگذار مسئول شناخته شده باشد.

 

۲ خسارتهاي ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري. -
۳ خسارتهاي مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات راديواكتيو. -
۴ حوادث ناشي از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي كار. -
ماده ۲۲ - خسارت هاي غيرقابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمهگر نخواهد بود:
۱ خسارتهاي ناشي از عمد و تقلب بيمهگذار و كاركنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذيصلاح در طول - مدت اعتبار بيمهنامه.
۲ حوادث ناشي از درگيري و نزاع. -
۳ حوادث ناشي از مصرف مسكرات، موادمخدر يا روانگردان توسط كاركنان. -
۴ محكوميت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات هاي قابل خريد. -
۵ غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد. -
۶ غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذيصلاح. -
۷ خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجار هسته اي. -
۸ كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح بيمهگذار مسئول آن شناخته نمي شود. -

فصل پنجم- ساير موارد
ماده ۲۳ - نحوه فسخ بيمهنامه: در موارد زير هر يك از طرفين بيمهنامه ميتواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمهنامه را فسخ نمايد:
۱ موارد فسخ از سوي بيمهگر: -
- عدم پرداخت حقبيمه در سررسيدهاي مندرج در اعلاميههاي بدهكار صادره.
- تشديد خطر و عدم موافقت بيمهگذار به پرداخت حقبيمه اضافي مربوط.
- فوت بيمهگذار و عدم انجام وظايف بيمهگذار توسط ورثه يا منتقلاليه.
۲ موارد فسخ از سوي بيمهگذار: -
- درصورتي كه خطر، برطرف شده يا كاهش يابد و بيمهگر به تخفيف حقبيمه راضي نشود.
- متوقف شدن فعاليت بيمهگر به هر دليل.
- عدم تمايل بيمهگذار به ادامه پوشش.
ماده ۲۴ - در صورت فسخ از طرف بيمهگر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمهگذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمهگذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

 

مدت اعتبارحق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله
تا ۵ روز ۵ درصد حق بيمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز ۱۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز ۳۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز ۴۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ۵۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز ۶۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز ۷۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز ۸۵ درصد حق بيمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا ۱۰۰ درصد حق بيمه سالانه

ماده ۲۵ - مرور زمان: تعهدات بيمهگر منحصر به مسئوليت بيمهگذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضاي بيمهنامه به بيمهگر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمهگذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده ۲۶ - نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين بيمهنامه، در صورتي كه از طريق مذاكره حل وفصل نشود به داور مرضيالطرفين ارجاع خواهد شد و رأي داور مزبور قطعي و براي طرفين لازمالاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب داور مرضيالطرفين به توافق نرسند موضوع به هيأت داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱ هر يك از طرفين يك نفر داور اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مينمايد. -
۲ داوران اختصاصي قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. -
۳ رأي هيأت داوري با اكثريت آرا، معتبر و براي طرفين لازمالاتباع خواهد بود. -
۴ در صورتي كه هر يك از طرفين تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل، داور اختصاصي خود را تعيين نكند و يا -
داوران اختصاصي تا ۳۰ روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين ميتوانند حسب مورد از دادگاه ذيصلاح
درخواست تعيين داور يا سرداور بنمايد.

ماده ۲۷ - موارد پيشبيني نشده: در مواردي كه در اين بيمهنامه ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه، عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.


دانلود فایل پی دی اف PDF بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

دانلود

بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست؟, قیمت بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ساختمانی, تعریف بیمه مسئولیت, انواع بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان, بیمه مسئولیت پزشکان

Search