<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان

بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست؟, قیمت بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ساختمانی, تعریف بیمه مسئولیت, انواع بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان, بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان از سال 1365 و برای اولین بار توسط بیمه ایران طراحی و اجرا شد.
این بیمه ، بیمه مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان را در مقابل بیمارانی که به دلیل غفلت و کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه شوند را پوشش میدهد.
بیمه مسئولیت پزشکان عبارت است از جبران خسارتهای جانی به بیماران که مسئولیت آن با پزشک می باشد و به دلیل اشتباه وی در حین انجام کار به وقوع پیوسه باشد. بیمه مسئولیت پیرا پزشکان بر اساس قوانین و مقررات نظام پزشکی طراحی شده است.
به طور کلی چنانچه پزشک به دلیل اشتباه ، خطا یا غفلت در انجام معالجه ، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمه به بیمار یا فوت بیمار شود و طبق قانون مسئول شناخته شود ، شرکت بیمه آن را جبران خواهد کرد و در این بیمه نامه دستیاران پزشک و همه ی کسانی که به دستور پزشک کار انجام می دهند در این بیمه نامه تحت پوشش می باشند.
مخاطبین این بیمه نامه کلیه پزشکان و پیرا پزشکان می باشند.

بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست؟, قیمت بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ساختمانی, تعریف بیمه مسئولیت, انواع بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان, بیمه مسئولیت پزشکان

Search